Teikiantiems paraiškas

2019-10-21

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto 2016-2022 metų vietos plėtros strategiją,  skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniams „Įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas ir Didinti tikslinės teritorijos tikslinių grupių gyventojų darbinius, profesinius įgūdžius gerinant įsidarbinimo galimybes“.

Kvietimo veiksmų programos:

1.Socialinio darbo gatvėje įgyvendinimas, siekiant individualizuoti paslaugas tikslinėms grupėms.

2.Transporto paslaugų teikimas į/iš darbo vietos tikslinės grupės atstovams, susiduriantiems su mobilumo sunkumais

3.Individualizuotų krizių įveikimo paslaugų teikimas tikslinėms grupėms

4.Higienos ir maitinimo paslaugų teikimas  socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

5.Dienos užimtumo, neformalaus ugdymo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, imigrantams (pabėgėliams) (įskaitant savanorišką veiklą)

6.Asmeninio asistento paslaugų teikimas neįgaliesiems, įtraukiant juos į savanorišką ar darbinę veiklą.

7.Asmeninių asistentų paslaugos neįgaliesiems sudarant galimybes darbingo amžiaus neaktyviems šeimos nariams įsidarbinti ar pradėti asmeninę darbinę veiklą (pgl verslo liudijimą ar pan.)

8.Individualizuoti profesinių įgūdžių tobulinimo mokymai.

9.Darbinių įgūdžių tobulinimas pameistrystės ir savanorystės būdais.

10.Tarpininkavimo bei konsultavimo paslaugos, apimant mentoriavimą, profesinį orientavimą, teikimas.

 

Informacija pasiteiravimui: el. paštu info@vilniausvvg.lt.; tel. 8 606 11466.

 

Kvietimo dokumentus rasite čia:

PFSA-projektas_-2017-01-05

Paraiskos-formaNr.4

KvietimasNr.4

Aprasas Nr.4

Strategija

 

 

 

2018-10-03

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto 2016-2022 metų vietos plėtros strategiją,  skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui „Didinti tikslinės teritorijos tikslinių grupių gyventojų darbinius, profesinius įgūdžius gerinant įsidarbinimo galimybes“.

Kvietimo veiksmų programos:

  1. Individualizuoti profesinių įgūdžių tobulinimo mokymai
  2. Darbinių įgūdžių tobulinimas pameistrystės ir savanorystės būdais
  3. Tarpininkavimo bei konsultavimo paslaugos, apimančios mentoriavimą, profesinį orientavimą, teikimas.

Informacija pasiteiravimui: el. paštu info@vilniausvvg.lt.; tel. 8 606 11466.

Pridedami priedai:

kvietimas Nr.3

paraiskos_forma

Aprasas

Aprasas

 

 

2018-09-20

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto vietos plėtros 2016 – 2022 metų  strategiją, skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui skirtam įgyvendinti darbingų neaktyvių gyventojų verslo (užimtumo) akseleravimo programas, skatinti socialinio verslo plėtrą per bendruomenes bei nevyriausybines organizacijas.

Kvietimo veiksmų programos:

  1. Darbo paieškos, verslo idėjos vystymo pagalbos teikimas darbingiems neaktyviems asmenims, pasitelkiant savipagalbos/ problemų sprendimo grupes.
  2. Paramos socialinio verslo kūrimuisi teikimas darbingiems neaktyviems gyventojams
  3. Verslo pradžiai reikalingos įrangos laikinas suteikimas
  4. Motyvacinių, informacinių, darbo paieškos mokymų ir renginių organizavimas bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims.

Kvietimo dokumentus rasite čia:

kvietimasNr3

aprasas Nr3

paraiskos-formaNr3

Strategija

 Projektinių pasiūlymų lauksime iki 2018-10-30

Informacija pasiteiravimui:
el. paštu info@vilniausvvg.lt.; tel. 8 606 11466.

 

 

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus!!!

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ tikslinių teritorijų bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijų vietos plėtros strategiją, skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui skirtam įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, teikiant jiems individualizuotas socialines paslaugas.

Kvietimo veiksmų programos:

1. Socialinio darbo gatvėje įgyvendinimas, siekiant individualizuoti paslaugas tikslinėms grupėms.

2. Transporto paslaugų teikimas į/iš darbo vietos tikslinės grupės atstovams, susiduriantiems su mobilumo sunkumais

3. Individualizuotų krizių įveikimo paslaugų teikimas tikslinėms grupėms

4. Higienos ir maitinimo paslaugų teikimas  socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

5. Dienos užimtumo, neformalaus ugdymo paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, imigrantams (pabėgėliams) (įskaitant savanorišką veiklą)

6. Asmeninio asistento paslaugų teikimas neįgaliesiems, įtraukiant juos į savanorišką ar darbinę veiklą.

7. Asmeninių asistentų paslaugos neįgaliesiems sudarant galimybes darbingo amžiaus neaktyviems šeimos nariams įsidarbinti ar pradėti asmeninę darbinę veiklą (pagal verslo liudijimą ar pan.)

Aprašas

Kvietimas 

Paraiškos forma 

Informacija pasiteiravimui:
el. paštu info@vilniausvvg.lt.; tel. 8 606 11466.


 

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus (kvietimas nebeaktualus)

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, įgyvendindama Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ tikslinių teritorijų bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijų vietos plėtros strategiją,  skelbia projektinių pasiūlymų konkurso kvietimą, Strategijos uždaviniui „Didinti tikslinės teritorijos tikslinių grupių gyventojų darbinius, profesinius įgūdžius gerinant įsidarbinimo galimybes“.

Kvietimo veiksmų programos:

  1. Individualizuoti profesinių įgūdžių tobulinimo mokymai
  2. Darbinių įgūdžių tobulinimas pameistrystės ir savanorystės būdais
  3. Tarpininkavimo bei konsultavimo paslaugos, apimančios mentoriavimą, profesinį orientavimą, teikimas.

Informacija pasiteiravimui: el. paštu silvinija@simonaityte.lt. tel. 8 606 11466.

Pridedami priedai:

Kvietimas Nr. 1. 

Paraiškos forma 

Projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas 

Vilniaus miesto vietos plėtros 2016–2022 metų strategija 


Vilniaus miesto tikslinių teritorijų vietos veiklos grupė skelbia preliminarų kvietimų teikti projektinius pasiūlymus grafiką 

Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus bus skelbiami www.vilnius.lt ir www.vilniausvvg.lt.

Projektinių pasiūlymų teikimo laikotarpis bus nustatomas ne trumpesnis kaip 1 mėnuo nuo kvietimo atrankai paskelbimo.

Kontaktinis asmuo:
Direktorius Rytis Jokubauskas
tel. +370 611 82254
el. p. rjokubauskas@gmail.com


Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė

Direktorius Rytis Jokubauskas
tel. +370 611 82254
el. p. rjokubauskas@gmail.com

Vilniaus miesto savivaldybė yra Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupės narė

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos  grupės patvirtinta strategija. Strategija patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-947 „Dėl Siūlomų atrinkti ir finansuoti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Strategijos įgyvendinimas bus finansuojamas ES lėšomis.